Szerződési feltételek

Szállítási feltételeink: csomagjainkat futárszolgálattal utánvéttel küldjük. Termékeinkről, fajtáinkról leírást, képet, referenciát biztosítunk.

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Érvényesség
A kikötések és feltételek valamennyi ajánlatra és megállapodásban kötelezőek, melyeket az ALFA LUCULLUS Kft. ad, kivéve, ha a felek között korábban ettől eltérő írásbeli megállapodás született.

1 Ajánlatok és megállapodások
1.1. Az Eladó által tett ajánlatok nem kötelezőek. Az ilyen ajánlat annak elfogadása átvételétől számított három munkanapon belül visszavonható. Az ajánlatban megállapított árak a forgalmi adót nem foglalják magukban.
1.2. Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy árait időszakonként módosítsa. Az új ármegállapítás után feladott megrendelésekre nézve a korábbi ár érvénytelenné válik.
1.3. Ha a megrendelésben igényelt mennyiség eltér az Eladó szabványos csomagolási egységétől vagy annak többszörösétől, akkor az Eladó a következő nagyobb szabványos mennyiséget szállítja.

2 Ár
Nettó, ÁFA nélküli ár Eladó telephelyén. Ha a szállítás a Vevő lakóhelyéig / telephelyéig történik, a szállítási költségek a Vevőt terhelik.

3 Szállítás
Nem alkalmazható a szerződés jogkövetkezménye vele szemben, ha a határidőn túl, de még a vetési és ültetési időszakon belül szállít.

4 Részszállítások
Az Eladó jogosult a termékek részletekben való szállítására. Részszállítások esetében az Eladónak joga van arra, hogy az egyes részszállításokat külön-külön számlázza le.

5 A tulajdonjog kikötése
Az Eladó által leszállított termékek mindaddig az Eladó tulajdonában maradnak, míg a Vevő a vételi összeget ki nem fizeti.

6 Fizetés
6.1.
Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, a készpénzes fizetés, vagy a számla keltétől számított 8 napon belül esedékes. Késedelmes fizetés esetén a Vevő késedelmi kamatot köteles fizetni.
6.2. A Vevő fizetésképtelensége vagy fizetéseinek beszüntetése esetén az Eladó jogosult a Vevővel kötött bármilyen megállapodástól való ellátásra.

7 Behajtási költségek
Ha a Vevő egy vagy több kötelezettségét nem teljesíti, a behajtás valamennyi költsége – akár peren kívül, akár bírói úton történik – a Vevőt terheli.

8 Felelősség
8.1
. Az Eladó bármilyen kárigényért csak akkor felelős, ha a reklamációt Eladó és egy harmadik akkreditált személy megvizsgálta.
8.2. A Vevő kárenyhítési kötelezettséggel tartozik minden olyan kárigényre vonatkozóan, amit az Eladótól követelhet.
8.3. A Vevő által követelt igazolható és jogos kárigény esetében az Eladó legfeljebb csak a kifogásolt termékek számlaértékéig tehető felelőssé. Az Eladó semmi esetre sem felel további kárért.

9 Felhasználás
Az Eladó nem felel a nem megfelelő felhasználásért vagy akkor, ha a Vevő vagy harmadik személy feldolgozza, kezeli, vagy újracsomagolja a termékeket, vagy nem az Eladó előírásainak megfelelően tárolják vagy használják fel az árut.

10 Reklamációs feltételek
10.1.
Ha minőségi szabványokban nem állapodtak meg, akkor a szokásos magyar szabványok szerint.
10.2. A Vevő köteles bármilyen hiányosságot a leszállítástól számított 5 munkanapon belül az Eladónak írásban bejelenteni.
10.3. Amennyiben a Vevő valamilyen hiányosságról nem tesz bejelentést a megállapított időtartamokon belül, úgy ezekre a szállításokra vonatkozóan az Eladó mentesül minden kötelezettségtől.
10.4. Ha a csírázással, a fajtatisztasággal, a fajtaazonossággal, a genetikai vagy technikai tisztasággal kapcsolatosan a felek között nézetkülönbség van, bármelyik fél kérheti, hogy a NÉBIH a termékeket megvizsgálja. A vizsgálat költségét annak a szerződő félnek kell viselnie, amelyiket a NÉBIH vizsgálat eredménye elmarasztalja. A NÉBIH vizsgálati szakvéleménye mindkét szerződő félre nézve kötelező, nem érintve a felek azon jogát, hogy az ennek következtében létrejövő bármilyen vitás ügyet a hatóság elé terjesszék.

11 Termesztési tanácsok
Az Eladó által adott termesztésre vonatkozó tanácsok nem kötelezőek. A Vevőnek kell eldöntenie, hogy a termékeket a helyi körülmények között felhasználhatják-e.

12 Vis major
12.1.
A vis majornál az Eladó köteles a Vevőt a lehető leggyorsabban értesíteni.
12.2. Mindkét szerződő félnek jogában áll a megállapodás felbontása, ha a vis major két hónapnál tovább tart. Az Eladó ilyen esetben azonban semmiféle kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

13 Vitás ügyek rendezése
Ha a szerződő felek nem állapodnak meg választott bírói eljárásban, minden vitás ügyben a Kecskeméti Városi Bíróságnak kell döntenie.